پيام بيداري

سحر نزديک است در خواب غفلت رفتگان برخيز

براي رفع  اين  تاريکي  شب ،   خفتگان  بر خيز

سيه چال جهالت  بر توغالب  نيست   فکري  کن

براي    فهم    پيغام     کتاب     آسمان    برخيز

بپا    خيزيد  ای  مرد   مسلمان ،  مسلمان  باشيد

براي  عزّت  و ناموس و  عرض  مسلمان  برخيز

قرآن   گــــفتند    بسم    الله   مجريها و مرسها

نترس   ای   ناخدائ   کشتئي  آب  روان  برخيز

بگو     نادِ   علي   و   قلب   اعدا   را  بشگافيد

صدا   از  کربلا مي آيد  ای پير  و  جوان  برخيز

شده    رنگين   خاک   شرق  از خون  مسلمانان

بگو    نصرٌ من  الله ،    برعليه    دشمنان  برخيز

زخون  شيعيان   آغشته   شد  بحرين و  پاکستان

براي  نصرت  اسلام   ناب  اي   دوستان  برخيز

زمينه   ساز    شو   بهر    ظهور   يوسف   زهراؑ

براي   راحت    جان    رسول    دوجهان برخيز

نشد     بيداريها    بيداري     اسلام   ناب   آخر

مسلمانان    عليه     ظلم  اين   تکفيريان   برخيز

مسلمان   شيعه  و سني   نباش  اول مسلمان شو

عليه     دشمن   کعبه  و  اسلام  و  قرآن  برخيز

ابابيل   بعد  خواهي  شد ،  تو اول سنگ پيدا کن

عدو   نزديک   گلهايند   بسويي   گلستان برخيز

اجابت   کن   صداي   نصرت   اسلام  را  اطهرؔ

مترس  از  قيد  و  بند و نيزه و تير و سنان برخيز

 


موضوعات مرتبط: متفرقات

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:37 | نویسنده : سيد سجاد اطهر موسوي تبتي | 6 نظر Comment

 

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

درولسنہ سو دی لمینگ زور نہ خیانگ مید

نی چھکوس پوینگنو سنگ سنگ موتک مید              ژھنبیولا نین  پینینگ  کھوربی  مک  مید

سنینگ لا ژھک میدنرے مک لا تک مید                    سنینگ لا ان مید نرے ستروغی شنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

شخمیدی لق پو یود لیگی کھر کھر                  شرگویکھہ ڑگیالزیرے  بینچہ یود نر

شوخصی لے مصطفائی سنینگی غبیَر               یانگ نونے میدپہ ینگ ژھر لا رنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

ژھیو   رگالین   یود     نئی    گا     ہشیکھہ       سنینگ غبوسی زان ،چھنی سپقچسیکھہ

کھڑوس مکھڑوس نی بیاچس دوکچسیکھہ             لے  خوجا نی سنینینگ اید گتھنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

یانگ بجدے دوکسنہ خسنلوکھپو چھون ان          یانگ نہ تھود لوکھ پو خسونتوکھسی بجون ان

یانگلا رگین دوکپونی سنینگی تون ان                    یانگ ژھ مید پا دی سنینگپوینگنو ینگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

ہرتقفہ یود یانگلا لے گویکھی تھودپو                    حـــیدر و فـــاطمی مـــــــیـگـی عود پو

شخفاینگ گورنرے نامیدود پو                          کھوقکھولی ربینگنہ ستروق بودپی سترنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

سنینگ پو لا کھوقکھولی یود اثر چی                                    لـــے مسیحـــا شفائی نظر چی

یانی روخ بیاسنارے بیک سفر چی                            بیوس سنانے غربتینگ دوکپی ننگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

ژھے خداس شیزدے بیاس مشہدینگ نو             دوکپہ ژوخ پو خــــسونے جنتینگ نو

تھوننــــارے تا خــــــوجی خدمتینگ نو             ہرتخ زیرے من ما لقپینگ نو چنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

زوخسی ہلوقچی نلا ہلتانسنہ شیزدے           نی عَیِبْ کن تھونین خســــانگــسنہ شیزدے

کھیربلا نا سکومی تنگس نہ شیزدے             یانگ متھونگنہ خسونے لوسپی غدیانگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

یود زیرین فاطمہ سی بہشتنگ                         ناسومید سونگفنا ژوخ  مدینینگ

یود سومید نی نونو سونگسے میولینگ      سولانی میگی عود پوے ژھڑنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 

نی غدیانی ریولا  بڑقژرے مچود چھڑ        لوسپہ سونگ جقمہ بدون بین چی کرپر

جمعہ چک ینگ رگلے سونگ لے اطہر         یوسفِ فاطمہ شخصفی ہرمنگ مید

نی خوجی مید نہ عود، سنینگلہ سنگ مید

 


موضوعات مرتبط: آوای انتظار

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 23:35 | نویسنده : سيد سجاد اطهر موسوي تبتي | 2 نظر Comment


.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.